Eindopdrachten

Van de 420 uur ben je minimaal de helft individueel bezig met het bedenken, ontwerpen en daadwerkelijk bouwen en toepassen van verschillende vormen van digitale communicatie op basis van verschillende opdrachten. Je besteedt 56 uur aan een integrale groepsopdracht waarbij meerdere communicatievormen moeten worden ingezet. Je besteedt 56 uur aan onderzoek waarvan minimaal 28 uur aan literatuuronderzoek. Bijvoorbeeld naar welke footprints bedrijven en mensen nalaten op het web en wat de gevolgen kunnen zijn.

Je verwerkt je inzichten en je concrete producten in een zelfgebouwde digitale showcase. Je verantwoordt de 420 uur in een wekelijkse blog.

Toetsing en minimumeisen voor een voldoende:
De volgende aspecten worden in samenhang beoordeeld:
Individuele opdrachten (weging 50%)
Groepsopdracht
Resultaten onderzoek
Afsluitende digitale showcase
Afsluitende mondelinge presentatie
Urenverantwoording weblog
(bovengenoemde 5 onderdelen hebben samen een weging van 50%)
Wijze van participatie: 80% aanwezigheid en positieve en actieve participatie
Hieronder specificeren we de opdrachten. Als je vragen hebt kun je die stellen tijdens de lessen of mailen:

Individuele opdracht
In de eerste week maak je een blog aan via WordPress. Met die blog verantwoord je wekelijks de 420 uur via korte maar specifieke informatie. Bijvoorbeeld de bijgewoonde lessen, bestuderen van het boek en bijbehorende website, het downloaden en installeren Sharepoint, een twitteraccount openen, artikelen lezen, werken aan individuele-/groepsopdracht, etc.

Elke week presenteer je de resultaten van de voorgaande week aan de rest van de groep aan de hand van de bijgewerkte blog. Realiseer je dat je steeds aan het einde van de week 40 studiebelastingsuren moet verantwoorden. Uiteraard wordt er tijdens de contacturen volop aandacht aan alle opdrachten besteed.

Opdracht voor de totale groep. We vullen een blogsite in WordPress over de praktische mogelijkheden van digitale communicatie en de verschillende social media voor een hbo-student en/of afgestudeerd hbo’er. Doelgroep is medestudenten hoger onderwijs, maar ook docenten. We gebruiken daarvoor bestaand materiaal uit vorige minoren en er wordt naar nieuw materiaal gezocht. De ontwikkelingen op het gebied van Blended learning gaan razendsnel.  Tijdens de contacturen wordt een en ander toegelicht. Jullie houden onderling contact via Social Media en we spreken elkaar elke week over de voortgang. De lezer van het webboek moet een helder beeld krijgen hoe je de moderne vormen van digitale communicatie kunt gebruiken om jezelf, je dienst en/of je product aan werkgevers, opdrachtgevers en klanten kunt ‘verkopen’. Daarnaast moet duidelijk zijn hoe de nieuwe middelen bestaand onderwijs aantrekkelijker en efficiënter kan maken.

Opdracht voor subgroepen van 4 tot 6 personen
Onderzoek het gebruik van social media op de Haagse Hogeschool, een andere hogeschool, twee universiteiten en twee bedrijven. Doe onderzoek vanuit het perspectief van doel en doelgroep. Wat wil de instelling of het bedrijf bij wie bereiken? Schrijf op basis van een grondige analyse, een beleidsadvies en een implementatieplan voor het College van Bestuur en de dienst Communicatie van de Haagse Hogeschool en maak een bijbehorende presentatie met Powerpoint. Besteed aandacht aan de interne communicatie, de externe communicatie en de mogelijkheden voor het onderwijs.
Start met deze opdracht in week 2. Ook deze vorderingen worden elke week aan elkaar gepresenteerd. Uiteraard krijg je tijdens de contacturen terugkoppeling op je vorderingen. Je leert steeds door te doen en de feedback die je daarop krijgt.
Verdien extra punten door ook in het buitenland via internet onderzoek te doen. Japan, Hongkong, de USA en vooral Zuid Korea lopen op ons voor.

Individuele hoofdopdracht (50%) website en social media
Bouw een website die nuttig is binnen je vakgebied. Koppel er verschillende vormen van social media aan. Onder praktijkvoorbeelden op de website scorenmetwebsites.nl vind je voorbeelden. Als verpleegkundige kun je bijvooreeld een webite bouwen voor mensen die nierpatient zijn geworden met als doel ze te informeren en ze ook op afstand te begeleiden. Bedenk hoe je bijvoorbeeld Twitter  kunt verwerken om je doel nog beter te bereiken. Andere mogelijkheden in andere vakgebieden worden in de les toegelicht. Deze website wordt individueel gebouwd met css/html/php. Dit wordt uitgebreid uitgelegd. Lees ook goed de informatie onder cursusmateriaal en het lesschema en de deelopdrachten van Roel Dik onder deze eindopdrachten.

Individuele onderzoeksopdracht social media
Onderzoek in de literatuur welke vormen van social media binnen jouw vakgebied worden benut en hoe dat wordt gedaan. Onderzoek ook vooral de zin en onzin van het inzetten van social media. Start dit onderzoek ook in week 2. Tijdens de contacturen wordt aandacht besteed aan het opzetten van een dergelijk onderzoek en het vervaardigen van een onderzoeksrapport. Op basis van het onderzoeksrapport schrijf je een kort ‘wetenschappelijk’ artikel. Je wordt daarbij individueel begeleid. Tussentijdse vorderingen worden in de totale groep uitgewisseld. Leren door te doen en leren van elkaar.

Opdracht op eigen initiatiefJe kunt individueel, of als groep, ook zelf een opdracht verzinnen. Bijvoorbeeld een voorstel bij ons indienen om de de psychologische kant van social media te onderzoeken. Een ander voorstel kan zijn dat je in kaart brengt door wie en hoe Twitter succesvol wordt ingezet. Mobiel internet, android telefoons, apps, augmented reality, creëren ongekende nieuwe mogelijkheden.

Wij staan open voor kritiek en suggesties. Initiatief wordt extra beloond. Regel bijvoorbeeld een gastdocent, of nodig een bedrijf of organisatie uit die met digitale communicatie en sociale media aan de slag wil. Benader mensen in het werkveld voor een college via Skype of Google hangout, of organiseer een excursie. Alles kan. Je kunt extra uren schrijven en je haalt een hoog cijfer.

Lesschema en deelopdrachten Roel Dik

Week 1: De bezoeker centraal

Opdracht week 1

De komende 10 weken gaan jullie een professionele website bouwen waarvan het onderwerp een directe relatie heeft met het vakgebied van je studie.  De opdracht voor deze week is uiterlijk komende woensdag 18.00 via mail naar roel@meloeperwebz.nl een A4tje in te leveren waarop:

  • je aangeeft wat het onderwerp van je website wordt
  • hoe dat onderwerp aan je vakgebied is gekoppeld
  • voor wie je de website bouwt: doelgroep(en)
  • wat je wilt bereiken met je website (doelen)

Dat mag in een paar zinnen. Ik geef je donderdag je werk terug met de nodige feedback op onderwerp, doel en doelgroep.

Naast deze opdracht vraag ik je na te denken over wat je hele goede websites vindt en wat hele slechte. Bedenk  waarom je dat vindt. We gaan deze websites bekijken en bespreken tijdens het eerste college op donderdag 20 november.

Inleveren opdracht uiterlijk woensdag 18.00 via mail naar roel@meloeperwebz.nl

College: bezoekersgericht werken. Wie zijn je bezoekers, hoe zitten ze in elkaar, waarom bezoeken ze je website. Wat zijn jouw doelen, wat wil je bereiken bij de doelgroep.

Week 2: Verder afstellen op doel en doelgroep
(persona’s, klantscenario’s, zoekmachines, content).

Opdracht:
Breng de bezoekers van je website en hun behoeften uitgebreid in kaart door een aantal persona’s uit te werken. Maak daarnaast duidelijk hoe je de doelgroep gaat bereiken door minstens één klantscenario te maken.

College: Structuur en content.
Welke content heb je nodig om je doelen te bereiken en hoe ontsluit je die in je website. Hoe krijg je de doelgroep op je website.

Week 3: Een website bouwen (Scoren met Websites).

Opdracht:
Maak een schets van de structuur van je website, bepaal waar je welke content gaat zetten. Onderbouw je keuzes
College: wat is een website
Uit welke onderdelen bestaat een website, hoe zit dat ik elkaar, wat zijn de onderlinge verbanden tussen de onderdelen.

Week 4: De website dynamischer maken  (PHP in je website).

Opdracht: Ga aan de slag met de template. Laat zien dat je snapt hoe de stylesheet en de pagina’s gekoppeld zijn. Maak een eerste opzet voor je website door content toe te voegen (tekst, afbeeldingen). Publiceer je werk op eduweb. Zorg voor een werkende link in de wiki.

College: PHP in je website
Hoe zet je een werkende server op je notebook, uitleg PHP, hoe blokken content op meer plekken te gebruiken, een formulier maken met PHP.

Week 5: Presenteren websites

Opdracht: Zet de verantwoording voor je keuzes op papier:, laat daarbij zien hoe je de doelgroep bedient en hoe de gebruikte Social Media de websites ondersteunen.

College: Feedback op de websites.

Week 6: Meten is weten (als je weet wat je meet).

College: Google Analytics toepassen in de website en interpreteren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *